Exercise capacity-hemodynamics mismatch in elderly patients with pulmonary hypertension: A nationwide multicenter study from Taiwan Society of Cardiology Pulmonary Hypertension Registry (TAIPANS)

Chang Ying Chen, Wang Mei-Tzu, Shih Hsien Sung, Yih Jer Wu, Chih Hsin Hsu, Wan Jing Ho, Yen Hung Lin, Wei Shin Liu, Ju Chi Liu, Yung Ta Kao, Wen Shiann Wu, Chun Hsien Wu, Meng Huan Lei, Yu Wei Chen, Chien Chen-Yu, Yu Wei Chiu, Zen Kong Dai, Tsung Hsien Lin, Lin Lin, Cheng Chih ChungChang Min Chung, Sung Hao Huang, Chin Chang Cheng, Yen Wen Wu, Ting Hsing Chao, Juey Jen Hwang, Charles Jia-Yin Hou, Wei Chun Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Exercise capacity-hemodynamics mismatch in elderly patients with pulmonary hypertension: A nationwide multicenter study from Taiwan Society of Cardiology Pulmonary Hypertension Registry (TAIPANS)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science