Evidence of plasma biomarkers indicating high risk of dementia in cognitively normal subjects

Ming Chyi Pai, Chau Chung Wu, Yi Chou Hou, Jiann Shing Jeng, Sung Chun Tang, Wei Che Lin, Cheng Hsien Lu, Ming Jang Chiu, Ta Fu Chen, Sui Hing Yan, Chaur Jong Hu, Shieh Yueh Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Evidence of plasma biomarkers indicating high risk of dementia in cognitively normal subjects」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences