Evaluation of the diagnostic accuracy of COVID-19 antigen tests: A systematic review and meta-analysis

Yuan Hung Wang, Chia Chang Wu, Chyi Huey Bai, Shou Cheng Lu, Yi Ping Yang, Yi Ying Lin, Wei Yi Lai, Tzu Wei Lin, Ying Chun Jheng, Ming Cheng Lee, Cheng Chieh Chen

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Evaluation of the diagnostic accuracy of COVID-19 antigen tests: A systematic review and meta-analysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences