Erratum to: "Interleukin-28B genetic variants in identification of hepatitis C virus genotype 1 patients responding to 24 weeks peginterferon/ribavirin" (Journal of Hepatology (2012) 56, (34-40))

Chung Feng Huang, Jee Fu Huang, Jeng Fu Yang, Ming Yen Hsieh, Zu Yau Lin, Shinn Cherng Chen, Liang Yen Wang, Suh Hang Hank Juo, Ku Chung Chen, Wan Long Chuang, Hsing Tao Kuo, Chia Yen Dai, Ming Lung Yu

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

指紋

深入研究「Erratum to: "Interleukin-28B genetic variants in identification of hepatitis C virus genotype 1 patients responding to 24 weeks peginterferon/ribavirin" (Journal of Hepatology (2012) 56, (34-40))」主題。共同形成了獨特的指紋。