Erratum to: "Interleukin-28B genetic variants in identification of hepatitis C virus genotype 1 patients responding to 24 weeks peginterferon/ribavirin" (Journal of Hepatology (2012) 56, (34-40))

Chung Feng Huang, Jee Fu Huang, Jeng Fu Yang, Ming Yen Hsieh, Zu Yau Lin, Shinn Cherng Chen, Liang Yen Wang, Suh Hang Hank Juo, Ku Chung Chen, Wan Long Chuang, Hsing Tao Kuo, Chia Yen Dai, Ming Lung Yu

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

原文英語
頁(從 - 到)1218
頁數1
期刊Journal of Hepatology
56
發行號5
DOIs
出版狀態已發佈 - 5月 2012
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 肝病

引用此