Erratum: The Skp2-SCF E3 ligase regulates akt ubiquitination, glycolysis, herceptin sensitivity, and tumorigenesis (Cell (2012) 149 (1098-1111))

Chia Hsin Chan, Chien Feng Li, Wei Lei Yang, Yuan Gao, Szu Wei Lee, Zizhen Feng, Hsuan Ying Huang, Kelvin K.C. Tsai, Leo G. Flores, Yiping Shao, John D. Hazle, Dihua Yu, Wenyi Wei, Dos Sarbassov, Mien Chie Hung, Keiichi I. Nakayama, Hui Kuan Lin

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Erratum: The Skp2-SCF E3 ligase regulates akt ubiquitination, glycolysis, herceptin sensitivity, and tumorigenesis (Cell (2012) 149 (1098-1111))」主題。共同形成了獨特的指紋。