Erratum: Saikosaponin b2 is a naturally occurring terpenoid that efficiently inhibits hepatitis C virus entry (J Hepatol (2015) 62 (541-548) DOI: 10.1016/j.jhep.2014.10.040 PII: S0168827814008071)

Liang Tzung Lin, Chueh Yao Chung, Wen Chan Hsu, Shun Pang Chang, Ting Chun Hung, Justin Shields, Rodney S. Russell, Chih Chan Lin, Chien Feng Li, Ming Hong Yen, D. Lorne J. Tyrrell, Chun Ching Lin, Christopher D. Richardson

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

原文英語
文章編號5645
頁(從 - 到)292
頁數1
期刊Journal of Hepatology
63
發行號1
DOIs
出版狀態已發佈 - 7月 1 2015

ASJC Scopus subject areas

  • 肝病

引用此