Erratum: Metabolomic characterization of laborers exposed to welding fumes

Kuo Ching Wang, Ching Hua Kuo, Tze Feng Tian, Mong Hsun Tsai, Yin Mei Chiung, Chun Ming Hsiech, Sung Jeng Tsai, San Yuan Wang, Dong Ming Tsai, Chiang Ching Huang, Y. Jane Tseng

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

指紋

深入研究「Erratum: Metabolomic characterization of laborers exposed to welding fumes」主題。共同形成了獨特的指紋。