Erratum: A novel derivative of betulinic acid, SYK023, suppresses lung cancer growth and malignancy (Oncotarget (2015) 6 (13671–13687) DOI: 10.18632/oncotarget.3701)

Tsung I. Hsu, Ying Jung Chen, Chia Yang Hung, Yi Chang Wang, Sin Jin Lin, Wu Chou Su, Ming Derg Lai, Sang Yong Kim, Qiang Wang, Keduo Qian, Masuo Goto, Yu Zhao, Yoshiki Kashiwada, Kuo Hsiung Lee, Wen Chang Chang, Jan Jong Hung

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

指紋

深入研究「Erratum: A novel derivative of betulinic acid, SYK023, suppresses lung cancer growth and malignancy (Oncotarget (2015) 6 (13671–13687) DOI: 10.18632/oncotarget.3701)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences