Epstein-Barr virus infected lymphoepithelial carcinomas of the salivary gland in the Russia-Asia area: A clinicopathologic study of 160 cases

Takashi Saku, Jun Cheng, Yu Jen Kai, Masayoshi Tokunaga, Jian Li, Weiguo Zhang, Airu Liu, Lanyan Wu, Yong Lu, Zhiyu Zhou, Yingfang Li, Ruyao Li, Jei Ouyang, Lianjia Yang, Shifeng Yu, Tiecheng Lou, Suozhi Wang, Dyisheng Lin, Huilan Rao, Hanliang LinPatima Sderk, Zhaolun Chen, Zhirong Chen, Chonghong Cai, Hyunjung Kim, Sanpyo Hong

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Epstein-Barr virus infected lymphoepithelial carcinomas of the salivary gland in the Russia-Asia area: A clinicopathologic study of 160 cases」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences