Epigenetic profiling of the H19 differentially methylated region and comprehensive whole genome array-based analysis in Silver-Russell syndrome

Shin Yu Lin, Chien Nan Lee, Chia Cheng Hung, Wen Yu Tsai, Shuan Pei Lin, Ni Chung Li, Wu Shiun Hsieh, Yi Ching Tung, Dau Ming Niu, Wen Ming Hsu, Lang Yao Chen, Mei Ya Fang, Mei Pin Tu, Pei Wen Kuo, Chiou Ya Lin, Yi Ning Su, Hong Nerng Ho

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Epigenetic profiling of the H19 differentially methylated region and comprehensive whole genome array-based analysis in Silver-Russell syndrome」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology