Epidemiological and genetic correlates of severe acute respiratory syndrome coronavirus infection in the hospital with the highest nosocomial infection rate in Taiwan in 2003

Yi Ming Arthur Chen, Shu Yuan Liang, Yi Ping Shih, Chia Yen Chen, Yuan Ming Lee, Ling Chang, Shiao Ying Jung, Mei Shang Ho, Kung Yee Liang, Hour Young Chen, Yu Jiun Chan, Da Chen Chu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

72 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Epidemiological and genetic correlates of severe acute respiratory syndrome coronavirus infection in the hospital with the highest nosocomial infection rate in Taiwan in 2003」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences