Enhancing immunogenicity of HPV16 E7 DNA vaccine by conjugating codon-optimized GM-CSF to HPV16 E7 DNA

Yi Pin Chen, Chu Chi Lin, Yu Xin Xie, Chia Yuan Chen, J. Timothy Qiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enhancing immunogenicity of HPV16 E7 DNA vaccine by conjugating codon-optimized GM-CSF to HPV16 E7 DNA」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences