Endothelial yin yang 1 phosphorylation at s118 induces atherosclerosis under flow

Shu Yi Wei, Yu Tsung Shih, Hsin Yi Wu, Wei Li Wang, Pei Ling Lee, Chih I. Lee, Chia Yu Lin, Yu Ju Chen, Shu Chien, Jeng Jiann Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Endothelial yin yang 1 phosphorylation at s118 induces atherosclerosis under flow」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences