Endothelial cell apoptosis induced by antibodies against dengue virus nonstructural protein 1 via production of nitric oxide

Chiou Feng Lin, Huan Yao Lei, Ai Li Shiau, Hsiao Sheng Liu, Trai Ming Yeh, Shun Hua Chen, Ching Chuan Liu, Shu Chen Chiu, Yee Shin Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

166 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Endothelial cell apoptosis induced by antibodies against dengue virus nonstructural protein 1 via production of nitric oxide」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences