Elevated expression of miR302-367 in Endothelial cells inhibits developmental angiogenesis via CDC42/CCND1 mediated signaling pathways

Jingjiang Pi, Jie Liu, Tao Zhuang, Lin Zhang, Huimin Sun, Xiaoli Chen, Qian Zhao, Yashu Kuang, Sheng Peng, Xiaohui Zhou, Zuoren Yu, Ting Tao, Brian Tomlinson, Paul Chan, Ying Tian, Huimin Fan, Zhongmin Liu, Xiangjian Zheng, Edward Morrisey, Yuzhen Zhang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Elevated expression of miR302-367 in Endothelial cells inhibits developmental angiogenesis via CDC42/CCND1 mediated signaling pathways」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences