Electrical Cardiometry and Cardiac Biomarkers in 24-h and 48-h Ultramarathoners

Che Hung Liu, Li Hua Li, Ming Long Chang, Wei Fong Kao, Chorng Kuang How, Jiun I. Lai, Yen Kuang Lin, Yu Hui Chiu, Wen Han Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Electrical Cardiometry and Cardiac Biomarkers in 24-h and 48-h Ultramarathoners」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences