EGFR mutant status and tyrosine-kinase inhibitors affect the GKRS outcomes for NSCLC brain metastases

Hung Ruei Liao, Chi Lu Chiang, Chia I. Shen, Ching Jen Chen, Huai Che Yang, Hsiu Mei Wu, Yung Hung Luo, Yong Sin Hu, Chung Jung Lin, Wen Yuh Chung, Cheng Ying Shiau, Wan Yuo Guo, David Hung Chi Pan, Cheng Chia Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「EGFR mutant status and tyrosine-kinase inhibitors affect the GKRS outcomes for NSCLC brain metastases」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences