Effects of hearing disability on the employment status using whodas 2.0 in Taiwan

Pin Zhir Chao, Shih Wei Huang, Reuben Escorpizo, Wen Chou Chi, Chia Feng Yen, Hua Fang Liao, Yi Wen Chen, Tsan Hon Liou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effects of hearing disability on the employment status using whodas 2.0 in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Psychology

Social Sciences

Nursing and Health Professions