Effective transfer of a 47 kb NDM-1-positive plasmid among Acinetobacter species

Tzu Wen Huang, Tsai Ling Lauderdale, Tsai Lien Liao, Ming Chia Hsu, Feng Yee Chang, Shan Chwen Chang, Wei Xin Khong, Oon Tek Ng, Ying Tsong Chen, Shu Chen Kuo, Te Li Chen, Jung Jung Mu, Shih Feng Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effective transfer of a 47 kb NDM-1-positive plasmid among Acinetobacter species」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences