Effect of high intensity drive train stimulation on dispersion of atrial refractoriness: Role of autonomic nervous system

Wen Chung Yu, Shih Ann Chen, Chern En Chiang, Ching Tai Tai, Shih Huang Lee, Chuen Wang Chiou, Kwo Chang Ueng, Zu Chin Wen, Yi Jen Chen, Jin Long Huang, An Ning Feng, Mau Song Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Effect of high intensity drive train stimulation on dispersion of atrial refractoriness: Role of autonomic nervous system」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences