Dried fruit of the Luffa sponge as a source of chitin for applications as skin substitutes

Ping Lun Jiang, Mei Yin Chien, Ming Thau Sheu, Yi You Huang, Meng Hsun Chen, Ching-Hua Su, Der Zen Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Dried fruit of the Luffa sponge as a source of chitin for applications as skin substitutes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Engineering

Food Science