Downscaling the sample thickness to sub-micrometers by employing organic photovoltaic materials as a charge-generation layer in the time-of-flight measurement

Shun Wei Liu, Chih Chien Lee, Wei Cheng Su, Chih Hsien Yuan, Chun Feng Lin, Kuan Ting Chen, Yi Sheng Shu, Ya Ze Li, Tsung Hao Su, Bo Yao Huang, Wen Chang Chang, Yu Hsuan Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Downscaling the sample thickness to sub-micrometers by employing organic photovoltaic materials as a charge-generation layer in the time-of-flight measurement」主題。共同形成了獨特的指紋。

Material Science

Engineering