Downregulated miR329 and miR410 promote the proliferation and invasion of oral squamous cell carcinoma by targeting Wnt-7b

Shine Gwo Shiah, Jenn Ren Hsiao, Wei Min Chang, Ya Wen Chen, Ying Tai Jin, Tung Yiu Wong, Jehn Shyun Huang, Sen Tien Tsai, Yuan Ming Hsu, Sung Tau Chou, Yi Chen Yen, Shih Sheng Jiang, Yi Shing Shieh, I. Shou Chang, Michael Hsiao, Jang Yang Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

106 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Downregulated miR329 and miR410 promote the proliferation and invasion of oral squamous cell carcinoma by targeting Wnt-7b」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science