DNA flow cytometric analysis of chest-wall chondroma and chondrosarcoma

Chih Shiun Shih, Liang Shun Wang, Shyh Sheng Yang, Huei Jyh Fahn

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「DNA flow cytometric analysis of chest-wall chondroma and chondrosarcoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences