Disseminated cysticercosis in China with complex and variable clinical manifestations: A case series

Yang Zou, Fei Wang, Hong Bin Wang, Wayne W. Wu, Chia Kwung Fan, Han Yu Zhang, Lei Wang, Xiao Jun Tian, Wei Li, Min Jun Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Disseminated cysticercosis in China with complex and variable clinical manifestations: A case series」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine and Dentistry