Diffuse neurofibroma of the arm: MR characteristics

Guo Shu Huang, Chih Wang Huang, Herng Sheng Lee, Wei Chou Chang, Chian-Her Lee, Nan Han Leu, Cheng-Yu Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)1711-1712
頁數2
期刊American Journal of Roentgenology
184
發行號5
DOIs
出版狀態已發佈 - 2005
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 放射學、核子醫學和影像學

引用此