Developing a competency-based framework for resident-as-teacher

Jen Feng Liang, Teh Fu Hsu, Chien Yu Chen, Chih Wei Yang, Wei Horng Jean, Liang Shiou Ou, Hao Min Cheng, Chia Chang Huang, Ying Ying Yang, Chen Huan Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Developing a competency-based framework for resident-as-teacher」主題。共同形成了獨特的指紋。

Social Sciences