Detection of norovirus and rotavirus among inpatients with acute gastroenteritis in a medical center in northern Taiwan, 2013–2018

Cha Shien Yen, Yhu Chering Huang, Chih Jung Chen, Shian Sen Shie, Shu Li Yang, Chung Guei Huang, Kuo Chien Tsao, Cheng Hsun Chiu, Yu Chia Hsieh, Chen Yen Kuo, Kuan Ying Arthur Huang, Tzou Yien Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Detection of norovirus and rotavirus among inpatients with acute gastroenteritis in a medical center in northern Taiwan, 2013–2018」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences