Dependence on zolpidem [5]

Ming Chyi Huang, Hong Yen Lin, Chun Hsin Chen

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

34 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)207-208
頁數2
期刊Psychiatry and Clinical Neurosciences
61
發行號2
DOIs
出版狀態已發佈 - 4月 2007
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 神經科學 (全部)
  • 神經內科
  • 神經病學(臨床)
  • 精神病學和心理健康

引用此