Demonstration of melorheostosis on bone scan

C. C. Hsu, Y. M.A. Chen, Y. C. Tyan, Chin chuan Chang, Ya wen Chuang, Chia yang Lin, Ying fong Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Demonstration of melorheostosis on bone scan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences