CYP1A2 genetic polymorphisms are associated with early antidepressant escitalopram metabolism and adverse reactions

Hsiang Wei Kuo, Shu Chih Liu, Hsiao Hui Tsou, Sheng Wen Liu, Keh Ming Lin, Shao Chun Lu, Mei Chun Hsiao, Chin Fu Hsiao, Chia Yih Liu, Chia Hui Chen, Mong Liang Lu, Winston W. Shen, Hwa Sheng Tang, Shen Ing Liu, Liang Huey Chang, Hsiao Yu Wu, Yao Sheng Chang, Teng Kuang Yeh, Andrew Ch Chen, Yu Li Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「CYP1A2 genetic polymorphisms are associated with early antidepressant escitalopram metabolism and adverse reactions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences