Cushioning effect of heel cups

Chung Lii Wang, Cheng Kung Cheng, Yang Hwei Tsuang, Yi Shiong Hang, Tang Kue Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cushioning effect of heel cups」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences