Crystal structure and substrate-binding mode of the mycoestrogen-detoxifying lactonase ZHD from Clonostachys rosea

Wei Peng, Tzu Ping Ko, Yunyun Yang, Yingying Zheng, Chun Chi Chen, Zhen Zhu, Chun Hsiang Huang, Yi Fang Zeng, Jian Wen Huang, Andrew H.J. Wang, Je Ruei Liu, Rey Ting Guo

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

40 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Crystal structure and substrate-binding mode of the mycoestrogen-detoxifying lactonase ZHD from Clonostachys rosea」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds