CO2 sequestration by carbonation of steelmaking slags in an autoclave reactor

E. E. Chang, Shu Yuan Pan, Yi Hung Chen, Hsiao Wen Chu, Chu Fang Wang, Pen Chi Chiang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

154 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「CO2 sequestration by carbonation of steelmaking slags in an autoclave reactor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering