Cortical Electrical Stimulation Ameliorates Traumatic Brain Injury-Induced Sensorimotor and Cognitive Deficits in Rats

Chi Wei Kuo, Ming Yuan Chang, Hui Hua Liu, Xiao Kuo He, Shu Yen Chan, Ying Zu Huang, Chih Wei Peng, Pi Kai Chang, Chien Yuan Pan, Tsung Hsun Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cortical Electrical Stimulation Ameliorates Traumatic Brain Injury-Induced Sensorimotor and Cognitive Deficits in Rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences