Corrigendum to "Nationwide surveillance in Taiwan of the in-vitro activity of tigecycline against clinical isolates of Gram-positive cocci" [Int. J. Antimicrob. Agents 32 (2008) S184-S187] (PII:S0924-8579(08)X0017-2)

Shih Ming Tsao, Hsiu Chen Lin, Chun Ming Lee, Gwo Jong Hsu, Chih Ming Chen, Wu Sun, Yung Ching Liu, Tsrang Neng Jang, Yu Jen Cheng, Po Liang Lu, Ping Chreng Chiang, Lih Shinn Wang, Hsiang Chi Kung, Yin Ching Chuang, Zhi Yuan Shi, Jien Wei Liu, Cheng Hua Huang, Chin Te Lu, Chun Hsing Liao, Po Ren Hsueh

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

指紋

深入研究「Corrigendum to "Nationwide surveillance in Taiwan of the in-vitro activity of tigecycline against clinical isolates of Gram-positive cocci" [Int. J. Antimicrob. Agents 32 (2008) S184-S187] (PII:S0924-8579(08)X0017-2)」主題。共同形成了獨特的指紋。