Corrigendum to "Nationwide surveillance in Taiwan of the in-vitro activity of tigecycline against clinical isolates of Gram-positive cocci" [Int. J. Antimicrob. Agents 32 (2008) S184-S187] (PII:S0924-8579(08)X0017-2)

Shih Ming Tsao, Hsiu Chen Lin, Chun Ming Lee, Gwo Jong Hsu, Chih Ming Chen, Wu Sun, Yung Ching Liu, Tsrang Neng Jang, Yu Jen Cheng, Po Liang Lu, Ping Chreng Chiang, Lih Shinn Wang, Hsiang Chi Kung, Yin Ching Chuang, Zhi Yuan Shi, Jien Wei Liu, Cheng Hua Huang, Chin Te Lu, Chun Hsing Liao, Po Ren Hsueh

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

原文英語
頁(從 - 到)617
頁數1
期刊International Journal of Antimicrobial Agents
34
發行號6
DOIs
出版狀態已發佈 - 12月 2009

ASJC Scopus subject areas

  • 微生物學(醫學)
  • 傳染性疾病
  • 藥學(醫學)

引用此