Corrigendum to "Low plasma DHEA-S increases mortality risk among male hemodialysis patients" [Exp. Gerontol. 47 (2012) 950-957]

Heng Jung Hsu, Chiung Hui Yen, Chih Ken Chen, Kuang Hung Hsu, Cheng Cheng Hsiao, Chin Chan Lee, I. Wen Wu, Chiao Yin Sun, Chia Chi Chou, Ming Fang Hsieh, Chun Yu Chen, Chiao Ying Hsu, Chi Jen Tsai, Mai Szu Wu

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

指紋

深入研究「Corrigendum to "Low plasma DHEA-S increases mortality risk among male hemodialysis patients" [Exp. Gerontol. 47 (2012) 950-957]」主題。共同形成了獨特的指紋。