Corrigendum to "Low plasma DHEA-S increases mortality risk among male hemodialysis patients" [Exp. Gerontol. 47 (2012) 950-957]

Heng Jung Hsu, Chiung Hui Yen, Chih Ken Chen, Kuang Hung Hsu, Cheng Cheng Hsiao, Chin Chan Lee, I. Wen Wu, Chiao Yin Sun, Chia Chi Chou, Ming Fang Hsieh, Chun Yu Chen, Chiao Ying Hsu, Chi Jen Tsai, Mai Szu Wu

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

原文英語
頁(從 - 到)531
頁數1
期刊Experimental Gerontology
48
發行號5
DOIs
出版狀態已發佈 - 5月 2013

ASJC Scopus subject areas

  • 生物化學
  • 老化
  • 分子生物學
  • 遺傳學
  • 內分泌
  • 細胞生物學

引用此