Coronary angiography of cardiac myxoma

Chun Yao Huang, Wen Chung Yu, Kuan Chun Chen, Shing Jong Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Coronary angiography of cardiac myxoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences