Concomitant, bismuth quadruple, and 14-day triple therapy in the first-line treatment of Helicobacter pylori: a multicentre, open-label, randomised trial

Jyh Ming Liou, Yu Jen Fang, Chieh Chang Chen, Ming Jong Bair, Chi Yang Chang, Yi Chia Lee, Mei Jyh Chen, Chien Chuan Chen, Cheng Hao Tseng, Yao Chun Hsu, Ji Yuh Lee, Tsung Hua Yang, Jiing Chyuan Luo, Chun Chao Chang, Chi Yi Chen, Po Yueh Chen, Chia Tung Shun, Wen Feng Hsu, Wen Hao Hu, Yen Nien ChenBor Shyang Sheu, Jaw Town Lin, Jeng Yih Wu, Emad M. El-Omar, Ming Shiang Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

114 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Concomitant, bismuth quadruple, and 14-day triple therapy in the first-line treatment of Helicobacter pylori: a multicentre, open-label, randomised trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences