Comparison of 3 risk estimation methods for predicting cardiac outcomes in pregnant women with congenital heart disease

Chun Wei Lu, Jin Chung Shih, Ssu Yuan Chen, Hsin Hui Chiu, Jou Kou Wang, Chun An Chen, Shuenn Nan Chiu, Ming Tai Lin, Chien Nan Lee, Mei Hwan Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

46 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparison of 3 risk estimation methods for predicting cardiac outcomes in pregnant women with congenital heart disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences