Comparison of 24-h Urinary Aldosterone Level and Random Urinary Aldosterone-to-Creatinine Ratio in the Diagnosis of Primary Aldosteronism

Che Hsiung Wu, Ya Wen Yang, Ya Hui Hu, Yao Chou Tsai, Ko Lin Kuo, Yen Hung Lin, Szu Chun Hung, Vin Cent Wu, Kwan Dun Wu, Yi Luwn Ho, Hung Wei Chang, Lian Yu Lin, Fu Chang Hu, Kao Lang Liu, Shuo Meng Wang, Kuo How Huang, Yung Ming Chen, Chin Chi Kuo, Chin Chen Chang, Shih Chieh ChuehChing Chu Lu, Shih Cheng Liao, Ruoh Fang Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparison of 24-h Urinary Aldosterone Level and Random Urinary Aldosterone-to-Creatinine Ratio in the Diagnosis of Primary Aldosteronism」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology