Combined stereotactic radiosurgery and tyrosine kinase inhibitor therapy versus tyrosine kinase inhibitor therapy alone for the treatment of non-small cell lung cancer patients with brain metastases

Guan Ying Chiou, Chi Lu Chiang, Huai Che Yang, Chia I. Shen, Hsiu Mei Wu, Yu Wei Chen, Ching Jen Chen, Yung Hung Luo, Yong Sin Hu, Chung Jung Lin, Wen Yuh Chung, Cheng Ying Shiau, Wan You Guo, David Hung Chi Pan, Cheng Chia Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Combined stereotactic radiosurgery and tyrosine kinase inhibitor therapy versus tyrosine kinase inhibitor therapy alone for the treatment of non-small cell lung cancer patients with brain metastases」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences