Combined interactions of plant homeodomain and chromodomain regulate NuA4 activity at DNA double-strand breaks

Wen Pin Su, Sen Huei Hsu, Li Chiao Chia, Jui Yang Lin, Song Bin Chang, Zong Da Jiang, Yi Ju Lin, Min Yu Shih, Yi Cheng Chen, Mau Sun Chang, Wen Bin Yang, Jan Jong Hung, Po Cheng Hung, Wei Sheng Wu, Kyungjae Myung, Hungjiun Liaw

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Combined interactions of plant homeodomain and chromodomain regulate NuA4 activity at DNA double-strand breaks」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences