Cohort Profile: The Healthy Aging Longitudinal Study in Taiwan (HALST)

Chih Cheng Hsu, Hsing Yi Chang, I. Chien Wu, Chu Chih Chen, Hui Ju Tsai, Yen Feng Chiu, Shu Chun Chuang, Wei Chi Hsiung, Tsung Lung Tsai, Wen Jin Liaw, I. Ching Lin, Shi Chen Shen, Chung Chou Juan, Li Ming Lien, Marion Lee, Yii Der Ida Chen, Kiang Liu, Chao A. Hsiung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)1106-1106j
期刊International Journal of Epidemiology
46
發行號4
DOIs
出版狀態已發佈 - 8月 1 2017

ASJC Scopus subject areas

  • 流行病學

引用此