Clinicopathologic analysis of coxsackievirus A6 new variant induced widespread mucocutaneous bullous reactions mimicking severe cutaneous adverse reactions

Wen Hung Chung, Shin Ru Shih, Ching Fen Chang, Tzou Yien Lin, Yhu Chering Huang, Shih Chen Chang, Ming Tsan Liu, Yu Shien Ko, Ming Chung Deng, Yea Ling Liau, Lung Huang Lin, Tou Hwei Chen, Chih Hsun Yang, Hsin Chun Ho, Jheng Wei Lin, Chun Wei Lu, Chin Fang Lu, Shuen Lu Hung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

59 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clinicopathologic analysis of coxsackievirus A6 new variant induced widespread mucocutaneous bullous reactions mimicking severe cutaneous adverse reactions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology