Clinical correlation between CT numbers and Nakaguchi classifications of chronic subdural hematoma

Wen-Ta Chiu, Jia-Wei Lin, M. S. Lin, W L Chen , CM Lin, Shu Fen Chu, T. J. Lin, S.-H. Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

原文英語
期刊Surgical Neurology
出版狀態已發佈 - 2006

引用此