Clinical-associated characteristics and microbiological features of bloodstream nontyphoidal salmonella infection in adult patients receiving allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Po Shen Ko, Yao Chung Liu, Hao Yuan Wang, Chia Yun Wu, Nai Wen Fan, Chia Jen Liu, Yuan Bin Yu, Liang Tsai Hsiao, Tzeon Jye Chiou, Cheng Hwai Tzeng, Jin Hwang Liu, Jyh Pyng Gau

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clinical-associated characteristics and microbiological features of bloodstream nontyphoidal salmonella infection in adult patients receiving allogeneic hematopoietic stem cell transplantation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences